Algemene leverings- en betalingsvoorwaarden van Kantoorwinkel.nu.

Artikel 1 – Toepasselijkheid.

1.1 Alle verkopen en leveringen van goederen en diensten door Kantoorwinkel.nu worden uitgevoerd volgens deze voorwaarden met uitsluiting van eventuele voorwaarden van de opdrachtgever.

1.2 Afwijking en/of aanvullingen op deze voorwaarden gelden slechts indien deze schriftelijk door Kantoorwinkel.nu aan de opdrachtgever zijn bevestigd.

Artikel 2 – Aanbod en betaling.

2.1 Alle offertes van Kantoorwinkel.nu zijn vrijblijvend en onverbindend. Kantoorwinkel.nu behoudt zich het recht van tussenverkoop voor. De door de opdrachtgever ondertekende offerte, c.q. bestelling geldt als een bindend aanbod. Aanbiedingen gedaan door Kantoorwinkel.nu worden door Kantoorwinkel.nu als aangenomen beschouwd, indien zij binnen vier weken schriftelijk zijn bevestigd door de opdrachtgever of door levering zijn uitgevoerd.

2.2 Geringe afwijkingen van de gegevens genoemd in de offerte/bestelling door Kantoorwinkel.nu zijn toelaatbaar voor zover zij niet uitmonden in een door Kantoorwinkel.nu wezenlijk andere prestatie. Kantoorwinkel.nu behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor, met inachtneming van het bovenstaande, veranderingen en verbeteringen ten opzichte van de offerte, die dienstig zijn aan de technische vooruitgang aan te brengen. De opdrachtgever kan hieraan geen rechten ontlenen.

Artikel 3 – Prijzen.

3.1 De overeengekomen prijzen gelden: exclusief kosten van de verpakking, voorrijkosten, voorlichting, of andere nevenprestaties van Kantoorwinkel.nu. De wijze van verzending staat ter keuze van Kantoorwinkel.nu.

3.2 Betaling van facturen dient zonder enige korting contant plaats te vinden bij aflevering van goederen en/of diensten, of middels storting of overmaking op een door Kantoorwinkel.nu aangewezen bank- of girorekening binnen 14 dagen na factuurdatum, tenzij door Kantoorwinkel.nu anders is overeengekomen met de opdrachtgever. De op de bank- of giroafschriften aangegeven valutadag is bepalend en wordt derhalve als betalingsdag aangemerkt. Machines en andere apparatuur worden slechts tegen directe contante betaling afgeleverd.

3.3 Bij niet betaling of bij overschrijding van de afgesproken termijn is de opdrachtgever zonder dat aanmaning of ingebrekestelling is vereist door wettelijke rente verschuldigd over het openstaande bedrag, vanaf de factuurdatum.

3.4 Alle kosten van gerechtelijke en buitengerechtelijke maatregelen die Kantoorwinkel.nu met betrekking tot leveranties vanuit en/of in Nederland tegen de opdrachtgever moet nemen bij niet nakomen door de opdrachtgever van zijn betalingsverplichtingen zijn voor rekening van de opdrachtgever. De buitengerechtelijke kosten bedragen minimaal 15% van het openstaande bedrag, met een minimum van €  85,00 en zijn opeisbaar door het enkele feit, dat de opdrachtgever niet aan zijn betalingsverplichtingen voldoet.

3.5 Kantoorwinkel.nu is gerechtigd een vooruitbetaling of een voorschot, dan wel het stellen van een zekerheid te verlangen, voordat zij met de opdrachtgever een overeenkomst aangaat.

3.6 Voor levering van goederen onder de verkoopprijs van € 200,00 wordt door Kantoorwinkel.nu administratie- en verzendkosten aan de klant inrekening gebracht.

Artikel 4 – Leveringstermijn.

4.1 Leveringstermijnen zijn slechts opgegeven als vrijblijvende aanduiding zonder waarborg van levering op de gestelde datum.

4.2 In geval van overmacht heeft Kantoorwinkel.nu het recht om te harer keuze de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden of de overeenkomst op te schorten tot de omstandigheden van overmacht een einde hebben genomen en nakoming in redelijkheid mogelijk is.

Artikel 5 – Risico.

5.1 De goederen zijn voor risico van de opdrachtgever af bedrijf Kantoorwinkel.nu.

5.2 Kantoorwinkel.nu is gerechtigd tot het doen van deelleveringen.

Artikel 6 – Eigendomsvoorbehoud.

6.1 Tot aan de algehele voldoening van de door de opdrachtgever aan Kantoorwinkel.nu verschuldigde betalingen behoudt Kantoorwinkel.nu  zich de eigendom voor van alle door haar krachtens de overeenkomst geleverde goederen en diensten, zulks tot zekerheid voor de betaling van al hetgeen Kantoorwinkel.nu krachtens de koopovereenkomst toekomt. De opdrachtgever zal zo lang geen algehele betaling van de geleverde goederen krachtens de koopovereenkomst heeft plaatsgevonden de hem geleverde goederen niet mogen vervreemden, belenen, verpanden, verhuren, of uitlenen.

6.2 Kantoorwinkel.nu is gerechtigd haar eigendomsrechten op de goederen bedoeld in artikel 6 lid 1 van deze voorwaarden te allen tijde uit te oefenen en deze goederen tot zich te nemen. Indien Kantoorwinkel.nu deze goederen terug neemt, is de opdrachtgever aansprakelijk voor de hiermede gepaard gaande kosten voor Kantoorwinkel.nu. Voorts heeft Kantoorwinkel.nu recht eventuele schade aan de goederen op de opdrachtgever te verhalen.

Artikel 7 – Garantie.

7.1 Kantoorwinkel.nu garandeert dat diensten door of namens haar zorgvuldig zullen worden verleend.

7.2 Kantoorwinkel.nu geeft dertig dagen garantie op door haar uitgevoerde herstellingen, de garantie is beperkt tot het alsnog c.q. wederom herstellen van het defect en strekt zich niet uit tot herstel van defecten aan andere onderdelen, tenzij dit defect veroorzaakt is door onoordeelkundig of onzorgvuldig handelen van Kantoorwinkel.nu of een door haar aangewezen derde. Ten aanzien van apparatuur of onderdelen daarvan, die opdrachtgever door zijn leverancier geleverd heeft gekregen, dan wel door Kantoorwinkel.nu betrokken zijn, zijn te allen tijde uitsluitend de op dat moment geldende garantiebepalingen en/of vergoedingen van de leverancier of toeleveranciers van toepassing. Deze dienen als basis voor het door Kantoorwinkel.nu verlenen van service en de daaruit voortvloeiende verplichtingen. Kosten die niet onder de garantie bij de leverancier of toeleverancier geclaimd kunnen worden en evenmin onder de dekking van een servicecontract vallen, bijvoorbeeld voorrijkosten, worden op basis van de alsdan geldende tarieven aan opdrachtgever doorberekend.

7.4 Kantoorwinkel.nu verkrijgt vervangen zaken of onderdelen in eigendom, tenzij vooraf schriftelijk anders is overeengekomen.

7.5 In geval van onvolkomenheden ten aanzien van de door Kantoorwinkel.nu vooraf overeengekomen, geleverde diensten, zullen deze op haar kosten alsnog deugdelijk worden uitgevoerd.

7.6 Indien voor, tijdens of na door Kantoorwinkel.nu te verrichten of reeds verrichte herstelwerkzaamheden blijkt dat opdrachtgever ten aanzien van de geconstateerde gebreken geen beroep op garantie toekomt, ongeacht de reden daarvan, zullen deze werkzaamheden aan opdrachtgever in rekening worden gebracht tegen de op dat moment geldende tarieven.

7.7 Indien gebrekkigheid van door Kantoorwinkel.nu geleverde zaken of diensten bestaat in een haar te verwijten inbreuk op enig in Nederland geldend recht van intellectuele eigendom, heeft zij de optie dat gedeelte van de transactie ongedaan te maken, dan wel de strijdigheid alsnog op te heffen.

7.8 Kantoorwinkel.nu is conform deze voorwaarden slechts garantie plichtig indien opdrachtgever gedurende de garantieperiode eventuele door opdrachtgever geconstateerde gebrek(-en) of tekortkoming(-en) binnen bekwame tijd na ontdekking of het door opdrachtgever mogelijkerwijs kunnen ontdekken daarvan schriftelijk aan Kantoorwinkel.nu meldt.

7.9 Opdrachtgever vrijwaart Kantoorwinkel.nu van het door haarzelf of door derden tegen Kantoorwinkel.nu/haar werknemers/haar bij de uitvoering van een binnen de werkingssfeer van deze voorwaarden vallende overeenkomst ingeschakelde hulppersonen inroepen of geldend maken van rechten, waardoor een omvangrijker prestatie geleverd moet worden, dan waartoe deze conform de inhoud van dit artikel gehouden zou zijn.

7.10 Noch de bepalingen van dit artikel noch anderszins overeengekomen garantiebepalingenzijn toepasselijk wanneer het goed door de opdrachtgever is overgedragen aan een derde, of indien de opdrachtgever of een derde reparaties aan het goed heeft verricht.

7.11 In geval van een garantieclaim van de opdrachtgever, dient de opdrachtgever de goederen voorzien van een duidelijk omschreven klacht in de originele verpakking aan te leveren bij Kantoorwinkel.nu. Retourzending kan uitsluitend na goedkeuring en op verzoek van Kantoorwinkel.nu. Kantoorwinkel.nu zal gemaakte kosten kunnen doorberekenen indien blijkt dat de klacht het gevolg is van eigen fouten, opzet of grove schuld van de opdrachtgever.

Artikel 8 – Aansprakelijkheid.

8.1 Voor enige directe of indirecte schade waarvoor Kantoorwinkel.nu in deze voorwaarden de aansprakelijkheid niet uitdrukkelijk heeft aanvaard zal Kantoorwinkel.nu niet aansprakelijk zijn, behoudens schade veroorzaakt door opzet of grove schuld/nalatigheid aan de zijde van Kantoorwinkel.nu.

8.2 De opdrachtgever vrijwaart Kantoorwinkel.nu te dezer zake alle aanspraken van derden.

8.3 De aansprakelijkheid van Kantoorwinkel.nu blijft te allen tijde beperkt tot de hoogte van het factuurbedrag van de betreffende levering dan wel het bedrag dat Kantoorwinkel.nu maximaal in rekening had kunnen brengen.

8.4 De beperking van de aansprakelijkheid zoals bepaald in dit artikel geldt op gelijke wijze voor medewerkers, werknemers en alle andere personenen of materialen, die door Kantoorwinkel.nu ter uitvoering van de overeenkomst worden gebruikt.

Artikel 9 – Dienstverlening.

9.1 Alle overige bepalingen van deze algemene voorwaarden zijn van overeenkomstige toepassing.

9.2 De werktijden waarbinnen Kantoorwinkel.nu  uit hoofde van een binnen de werkingssfeer van deze voorwaarden vallende overeenkomst werkzaamheden ten behoeve van opdrachtgever worden verricht lopen van 10:00 tot 17:00 uur, van maandag tot en met vrijdag, erkende feestdagen uitgezonderd, tenzij en voor zover hiervan vooraf schriftelijk is afgeweken.

9.3 Met personeel wordt bedoeld de aan Kantoorwinkel.nu ten dienst staande hulppersonen alsmede door Kantoorwinkel.nu ter zake kundig geachte, bij de uitvoering van haar contractuele verplichtingen aan opdrachtgever gebruikte derden.

9.4 Kantoorwinkel.nu is gerechtigd een door haar bij de uitvoering van een binnen de werkingssfeer van deze voorwaarden vallende overeenkomst ingezette medewerker, na overleg met opdrachtgever, te vervangen.

Artikel 10 – Overige bepalingen.

10.1 In geval afzonderlijke in deze algemene voorwaarden opgenomen bepalingen geheel of gedeeltelijk hun werking zouden verliezen, zal ditgeen consequenties hebben voor de geldigheid van de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden.

10.2 De opdrachtgever van goederen van Kantoorwinkel.nu in Nederland geeft toestemming voor het registreren en gebruiken van zijn persoonlijke gegevens, in de zin van de Nederlandse Wet Persoonsregistraties, welke Kantoorwinkel.nu in de normale uitoefening van haar bedrijf heeft verkregen, voor eigen gebruik van Kantoorwinkel.nu.

Artikel 11 – Toepasselijk recht.

11.1 Deze voorwaarden en de overeenkomsten waarop zij van toepassing zijn worden beheerst door Nederlands recht in dien de offerten, bestellingen en/of leveranties vanuit en/of in Nederland zijn gemaakt respectievelijk worden verricht.11.2 Indien Nederlands recht van toepassing is zullen geschillen tussen partijen worden voorgelegd aan een bevoegde rechter.